MIM Compass Ebook

Studia Menedżerskie

Magisterskie Studia Menadżerskie (Master in Management - MiM) to kierunek studiów, którego celem jest ułatwienie absolwentom bez doświadczenia zawodowego szybkiego i łatwego startu na rynku pracy. Taki cel stawiają sobie Szkoły Biznesu oferujący programy MiM. Co jest jednak szczególnego w tych studiach i czym różnią się od programu MBA?

Europa w czołówce magisterskich studiów menadżerskich

Magisterskie Studia Menadżerskie (MiM), trwające od 9 do 36 miesięcy, przygotowują absolwentów do obejmowania stanowisk kierowniczych w biznesie. Oferowane są one głównie w Europie, a także w Azji, Australii i Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych studia te są mniej popularne, gdyż większość absolwentów zaraz po ukończeniu licencjatu (Bachelor degree) stara się podjąć pracę, a dopiero potem uzupełnia wykształcenie studiując MBA. Jakkolwiek niektóre uczelnie amerykańskie oferują MiM, są to zwykle mniej znane uczelnie.

Po czym poznać studia menedżerskie?

Nie wszystkie Szkoły Biznesu stosują nazwę Magisterskie Studia Menadżerskie (MSc in Management). Na skutek różnych tradycji, strategii marketingowych lub planów studiów i przedmiotów, spotkać można różne określenia. Nawet w Rankingu Financial Times studia menedżerskie pojawiają się nazwy takie jak „Biznes Międzynarodowy” czy „Biznes i Ekonomia”. Inne warianty to „Nauki Zarządzania”, „Zarządzanie Ogólne”, „Zarządzanie Międzynarodowe” lub „Studia nad Zarządzaniem”. Oto niektóre cechy tego rodzaju planów studiów:

Szeroki zakres zagadnień związanych z biznesem

Plany studiów Master in Management to studia podyplomowe z Zarządzania Ogólnego. Nie należy ich mylić ze studiami magisterskimi z Marketingu, Zarządzania Projektami, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Zasobami Informatycznymi, lub Zarządzania Innowacją. Studia MiM uwzględniają natomiast w swych planach wiele aspektów biznesu, w tym większość z wymienionych zagadnień. Podobnie jak MBA, opierają się na założeniu, że menadżer najlepiej wykonuje swoje zadania jeśli posiada ogólny ogląd kontekstu i jest w stanie śledzić poszczególne aspekty działalności firmy. W związku z tym najlepszym sposobem, by się przekonać, czy określone studia to rzeczywiście poszukiwane przez nas studia menadżerskie, jest przeanalizowanie programu studiów.

Studia menedżerskie: Charakter międzynarodowy

Programy MiM zwykle mają międzynarodowy charakter. Polega on na tym, że studenci pochodzą z różnych krajów, zaś językiem wykładowym w 85% jest język angielski. Możesz skorzystać z naszej Wyszukiwarki z filtrem, aby wyszukać studia według języka wykładowego.

Studia menedżerskie: Umiejętności przywódcze

Studia MiM powinny rozwijać umiejętności przywódcze. Wiele szkół oferujących podobne programy dąży do tego poprzez uwzględnianie w planach studiów zajęć z rozwoju osobistego oraz kursów i seminariów z przywództwa. Z kolei metody nauczania takie jak studium przypadku i praca grupowa sprzyjają rozwijaniu zdolności przywódczych. Studium przypadku zmusza studentów do przyjęcia pozycji lidera i do rozwiązywania problemów zarządzania, zaś praca zespołowa, zwłaszcza w zmieniających się grupach, jest okazją do trenowania umiejętności interpersonalnych.

Wreszcie, trening menadżerski

Magisterskie Studia Menedżerskie powinny przygotować studenta do pracy na kierowniczym stanowisku. Oprócz wiedzy, umiejętności przywódczych i doświadczenia międzynarodowego, powinny oferować również możliwość zastosowania zdobytych umiejętności w rzeczywistym środowisku biznesowym. Za przykład niech posłużą staże i szkolenia zamknięte (in-company), które umożliwiają uczenie się od doświadczonych wykładowców i menadżerów.

Uważnie czytaj plany studiów

Sama nazwa kierunku studiów nie pozwala stwierdzić z całą pewnością, jaki jest przewidziany zakres nauki. Jeśli potrzebujesz dyplomu studiów menadżerskich (MiM), na przykład dlatego, że wymagany jest on do awansu, wybierz studia, które zawierają to określenie w nazwie. Jeśli natomiast nie zależy Ci na konkretnym dyplomie, a tylko na wiedzy z zakresu zarządzania ogólnego, przestudiowanie planu studiów będzie najlepszym sposobem na rozwianie wątpliwości.

Studenci studiów menadżerskich MiM

Większość studentów studiów menadżerskich to osoby między 19 a 28 rokiem życia, bez znaczącego doświadczenia zawodowego. Główne wymogi rekrutacyjne to stopień licencjata, poświadczenie umiejętności językowych, certyfikat GMAT lub podobny, oraz wykaz ocen z poprzednich studiów. Około dwie trzecie uczelni przyjmuje studentów z jakimkolwiek dyplomem licencjackim, podczas gdy jedna trzecia wymaga dyplomu studiów z biznesu lub ekonomii.

End of article Studia Menedżerskie